وســم الــمــنــتــوجــات

Référence : Site Ministère du Commerce
  Consulter
          - Etiquetage des produits alimentaires
          - Etiquetage des produits domestiques non alimentaires (réfrigérateurs, des congélateurs et des  n                 
            appareils combinés à usage domestique ,climatiseurs ,des lampes domestiques...)